Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wykonać cichą (bezobsługową) instalację środowiska Java?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

OBJAWY

 • Administrator systemu chce bezobsługowo zainstalować środowisko Java na wielu komputerach w intranecie, bez interakcji ze strony użytkownika.
 • Programista chce bezobsługowo zainstalować środowisko Java w połączeniu z własnym produktem.

ROZWIĄZANIE

Instalacje środowiska Java są tworzone za pomocą technologii Instalatora systemu Microsoft Windows (MSI) 2.0. Instalator MSI zawiera wbudowaną obsługę instalacji cichej (bezobsługowej). W tym dokumencie opisano sposób ręcznej instalacji środowiska Java za pomocą pliku wykonywalnego .exe uruchamiającego instalator MSI.  Objaśniono również parametry instalatora.

Instalacja z wiersza polecenia
Składnia polecenia instalatora Java SE 7 Windows w trybie offline jest następująca:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<dysk>:\<ścieżka_instalacji_JRE>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M/L]

gdzie:

 • <jre>.exe to wykonywalny plik instalatora środowiska Java.
 • /s, jeśli zostanie zastosowany, powoduje uruchomienie cichej instalacji.
 • INSTALLDIR, jeśli zostanie zastosowany, określa dysk i ścieżkę instalacji JRE.
 • Jeśli parametr INSTALLDIR nie zostanie podany, instalacja zostanie przeprowadzona z domyślną ścieżką C:\Program Files\java\jre.
 • STATIC=1, jeśli zostanie zastosowany, określa instalację statyczną. Parametr ten jest dostępny w wersji 6u10 i nowszych. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Instalacja statyczna.
 • WEB_JAVA=0, jeśli zostanie zastosowany, uniemożliwia uruchomienie jakiejkolwiek aplikacji Java w przeglądarce.
  WEB_JAVA=1, ustawienie domyślne, zezwala na uruchamianie aplikacji Java w przeglądarce. Ten parametr jest dostępny, począwszy od wersji 7u10. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Ustawianie poziomów zabezpieczeń klienta Java.
 • WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL, jeśli zostanie użyty, ustawia poziom zabezpieczeń dla niepodpisanych aplikacji Java uruchamianych w przeglądarce. Możliwe wartości tego parametru to: V (very high — bardzo wysoki), H (high — wysoki), M (medium — średni, ustawienie domyślne) i L (low — niski). Ten parametr jest dostępny, począwszy od wersji 7u10.
Konfiguracja instalacji
Przykład 1
Załóżmy, że programem instalacyjnym środowiska JRE jest jre-7-windows-i586.exe i będzie instalowana następująca konfiguracja:
 • Instalacja w systemie Windows
 • Instalacja rdzenia JRE, dodatkowych czcionek, kolorów i banku dźwięków
Polecenie instalujące oprogramowanie w powyższej konfiguracji to:
jre-7-windows-i586.exe /s

Przykład 2
Załóżmy, że programem instalacyjnym środowiska JRE jest jre-7-windows-i586.exe i będzie instalowana następująca konfiguracja:
 • Instalacja w trybie offline, przy czym środowisko JRE zostanie zainstalowane na dysku D w folderze java\jre
 • Instalacja wszystkich opcji środowiska JRE
Polecenie instalujące oprogramowanie w powyższej konfiguracji to:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Uwaga: Aby okno środowiska MS-DOS pozostawało otwarte do zakończenia instalacji oprogramowania Java, należy użyć polecenia start /w w następujący sposób:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s

Tworzenie pliku dziennika
Plik dziennika umożliwia sprawdzenie, czy instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Aby utworzyć plik dziennika z opisem instalacji, należy do polecenia instalacji dodać /L C:\setup.log. Następnie, aby sprawdzić stan instalacji, należy otworzyć plik dziennika i przejść do jego końca.

Przykład instalacji
Poniżej przedstawiono przykład instalacji:
jre-7-windows-i586.exe /s /L C:\setup.log
Powyższe polecenie powoduje zapisanie dziennika w pliku setup.log.Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle