Java.com

Pobieranie Pomoc

Wersja do druku

Jak wykonać cichą (bezobsługową) instalację środowiska Java?


Artykuł dotyczy:
 • Platformy: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Server 2012, Windows Vista
 • Wersje oprogramowania Java: 7.0, 8.0

Na tej stronie zostały opisane opcje instalacji środowiska Java SE Runtime Environment (JRE) na komputerach z systemem operacyjnym Windows w wersji 32-bitowej. Adresatami są:

 • Administratorzy systemów instalujący, bez interakcji ze strony użytkownika, środowisko JRE z technologiami Java Plug-in i Java Web Start na komputerach w intranecie.

 • Dostawcy oferujący produkty wymagające środowiska JRE. Wraz z ich produktami może zostać zainstalowane bezobsługowo środowisko JRE (przy użyciu wiersza polecenia, w trybie bez interakcji).

Programy instalacyjne środowiska JRE są tworzone za pomocą technologii „Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) 2.0”. MSI zawiera wbudowaną obsługę instalacji cichej (bezobsługowej). W tym dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób można samodzielnie zainstalować środowisko JRE za pomocą pliku .exe uruchamiającego instalator MSI.


Java 8

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Windows JRE 8 installer options (docs.oracle.com).

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

W tej części są przedstawione opcje wiersza polecenia programu instalacyjnego JRE Windows w trybie offline Uruchomić instalator, używając następującej składni polecenia:

jre [INSTALLCFG=configuration_file_path] [options]

 • jre reprezentuje podstawową nazwę pliku programu JRE Windows Offline Installer (na przykład jre-8u05-windows-i586.exe).
 • INSTALLCFG=configuration_file_path określa ścieżkę konfiguracyjnego pliku instalatora.
  Więcej informacji jest dostępnych na stronie Installing With a Configuration File (docs.oracle.com).
 • options to opcje z podanymi wartościami, rozdzielone przecinkiem. Można używać opcji przedstawionych w tabeli 20-1, na stronie Configuration File Options (docs.oracle.com). Ponadto dla programu instalacyjnego JRE Windows Offline Installer można użyć opcji /s w celu przeprowadzenia instalacji cichej (silent).

Java 7

Więcej informacji jest dostępnych na stronie JRE 7 Windows installer options (docs.oracle.com).

Instalacja przy użyciu wiersza polecenia

Składnia polecenia uruchamiającego program instalacyjny Java SE 7 Windows Offline Installer jest następująca:

<jre>.exe [/s] [INSTALLDIR=<dysk>:\<ścieżka_instalacji_JRE>] [STATIC=1] [WEB_JAVA=0/1] [WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL=VH/H/M] [SPONSORS=0]

Uwaga
 • <jre>.exe to wykonywalny instalacyjny plik środowiska JRE.
 • /s, jeśli ta opcja zostanie użyta, nastąpi uruchomienie instalacji cichej.
 • INSTALLDIR, jeśli ta opcja zostanie użyta, określa dysk i ścieżkę instalacji JRE. Jeśli opcja INSTALLDIR nie zostanie użyta, instalacja zostanie przeprowadzona z domyślną ścieżką miejsca docelowego C:\Program Files\java\jre.
 • STATIC=1, jeśli ta opcja zostanie użyta, określa instalację statyczną. Więcej informacji dotyczących instalacji statycznej jest dostępnych pod hasłem Static Installation na stronie Patch-in-Place and Static JRE Installation (docs.oracle.com).
 • WEB_JAVA=0, jeśli ta opcja zostanie użyta, nie będzie możliwe uruchomienie jakiejkolwiek aplikacji Java w przeglądarce. WEB_JAVA=1, ustawienie domyślne, zezwala na uruchamianie aplikacji Java w przeglądarce. Ten parametr jest dostępny, począwszy od wersji 7u10. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Setting the Security Level of the Java Client (docs.oracle.com).
 • WEB_JAVA_SECURITY_LEVEL, jeśli ta opcja zostanie użyta, ustawia poziom zabezpieczeń dla niepodpisanych aplikacji Java uruchamianych w przeglądarce. Możliwe wartości tej opcji to: VH (very high — bardzo wysoki), H (high — wysoki, ustawienie domyślne) i M (medium — średni). Ta opcja jest dostępna, począwszy od wersji 7u10. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Setting the Security Level of the Java Client (docs.oracle.com).
 • SPONSORS=0, jeśli ta opcja zostanie użyta, będą pomijane oferty sponsorów, takie jak dodatki do przeglądarki. Ta opcja jest dostępna, począwszy od wersji 7u55. Należy pamiętać, że oferty sponsorów (a tym samym ta funkcjonalność) mają zastosowanie tylko do 32-bitowych instalatorów JRE działających w trybie online i mechanizmów automatycznej aktualizacji.
Przykład 1
Załóżmy, że programem instalacyjnym środowiska JRE jest jre-7-windows-i586.exe i będzie instalowana następująca konfiguracja:
 • Instalacja w systemie Windows
 • Instalacja rdzenia JRE, dodatkowych czcionek, kolorów i banku dźwięków

Polecenie uruchamiające instalację oprogramowania z użyciem powyższej konfiguracji to:
jre-7-windows-i586.exe /s

Przykład 2
Załóżmy, że programem instalacyjnym środowiska JRE jest jre-7-windows-i586.exe i będzie instalowana następująca konfiguracja:
 • Instalacja w trybie offline, przy czym środowisko JRE zostanie zainstalowane na dysku D w folderze java\jre
 • Instalacja wszystkich opcji środowiska JRE

Polecenie uruchamiające instalację oprogramowania z użyciem powyższej konfiguracji to:
jre-7-windows-i586.exe /s INSTALLDIR=D:\java\jre

Uwaga: Aby okno systemu MS-DOS pozostawało otwarte do chwili ukończenia instalacji Java, należy użyć następującego polecenia start /w:
start /w jre-7-windows-i586.exe /s


Tworzenie pliku dziennika

Plik dziennika umożliwia sprawdzenie, czy instalacja została przeprowadzona pomyślnie. Aby utworzyć plik dziennika z opisem instalacji, należy do polecenia instalacji dodać /L C:\<ścieżka>setup.log. Następnie, aby sprawdzić stan instalacji, należy otworzyć plik dziennika i przejść do jego końca.

Poniżej przedstawiono przykład instalacji z tworzeniem pliku dziennika:

jre-8-windows-i586.exe /s /L C:\<path>setup.log

W tym przykładzie dziennik jest zapisywany w pliku setup.log.


To może również zainteresować:
Wybór języka | Java - informacje | Asysta Techniczna | Programiści
Prywatność  | Warunki korzystania | Znaki towarowe | Zastrzeżenie

Oracle