Java.com

Ladda ned Hjälp

Utskrivbar version

Ordlista för koncept och definitioner

Följande lista innehåller beskrivningar av koncept och termer som förekommer på hjälpsidorna. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar

Säkerhetstermer

Allmän

Är jag ansluten till Internet?
Du ansluter till Internet via en tjänstleverantör på ett av flera vanliga sätt: uppringning, fast linje t.ex. via kabel eller koppartrådar, T-kanaler, Wi-Fi, satellit och mobiltelefon. Om du kan logga in på webbplatser (som den här) eller skicka och ta emot e-post är du ansluten.

Applet
En applet är en programvarukomponent (programkod) som laddas ned av din webbläsare för att ge funktioner på en webbsida. Java-appletar tillhandahåller interaktiva funktioner i en webbläsare med en JVM (Java Virtual Machine).

Markera/välja
Att ange önskat alternativ i en dialogruta eller på en webbsida, antingen genom att klicka i en kryssruta och på så sätt åstadkomma en bockmarkering eller genom att placera markören på en grafisk alternativknapp och trycka på knappen genom att klicka.

Dialogruta
Ett speciellt fönster inom ett grafiskt användargränssnitt som antingen informerar användaren om något eller begär inmatning.

Aktivera/avaktivera
Programvaruinställningar som användaren kommer åt och som används till att aktivera eller avaktivera vissa funktioner. Detta är användbart för att lösa Java-konfigurationsproblem, när användare kan ombes att använda en dialogruta för att aktivera eller avaktivera en viss inställning eller funktion.

Brandvägg
Brandväggar kan antingen vara programvara eller maskinvara och de skyddar datorn mot attacker från internet som kan utgöra ett hot mot din internetsäkerhet och mot filer på datorn. Med brandväggsfunktionen kan du ställa in regler för att antingen tillåta eller neka trafik till och från Internet.

Javaarkiv (JAR)
Javaarkivet (.jar) är ett filformat som används till att paketera flera filer i en enda arkivfil. Normalt innehåller en JAR-fil klassfiler och extra resurser associerade med appletar och applikationer.

Java-insticksprogram
Tekniken för Java-insticksprogram är en del av Java Runtime Environment och upprättar en anslutning mellan populära webbläsare och Java-plattformen. Via anslutningen kan appletar på webbplatser köras i en webbläsare på datorn.

JRE-cache (Java Runtime Environment)
En lagringsplats inom Javakonsolen som ibland måste rensas manuellt för att den senaste Java-versionen ska kunna laddas och installeras.

Java Virtual Machine (JVM)
En uppsättning program i Java som möjliggör körning av instruktioner – vanligen skrivna i Java-bytekod. JVM:er är tillgängliga för alla de vanligaste maskinvaru- och programvaruplattformarna.

javaw.exe
Processen javaw.exe är ett program som ägs av Oracle, Inc. och som fungerar tillsammans med webbläsaren Internet Explorer som ett Java-insticksprogram. Det här programmet påminner om java.exe. Den enda skillnaden är att processen javaw.exe inte har ett konsolfönster när den körs. Om du inte vill visa en kommandotolk kan du troligen använda processen javaw.exe. Javaw.exe är en startfil som visar en dialogruta när ett program inte kan startas.

jucheck.exe
Processen jucheck.exe söker efter nyare versioner av Java och är en del av Java-installationen i Windows. Processen installerar inte Java utan meddelar dig om att det finns en senare version som kan laddas ned. » Mer information

IFTW
Install From The Web: Installera från nätet, eller onlineinstallation.

Installationsmetoder
Java-användare kan välja mellan tre installationsmetoder – online, offline eller manuell installation.
  • Onlineinstallationen sker automatiskt medan du är ansluten till Internet om du klickar på Gratis nedladdning av Java på sidan Gratis nedladdning av Java.
  • För offlineinstallation krävs att du laddar ned en programfil som anges på: Manuell nedladdning av Java. Den innehåller alla de filer som behövs för en komplett installation enligt användarens önskemål. Du behöver inte vara ansluten till Internet under hela installationen. Filen kan också kopieras till och installeras i en dator som inte är ansluten till Internet.
  • Vid manuell installation laddas en IFTW-programfil (Install From The Web) ned och kräver en minimal användarinsats. När du kör det här programmet hämtas alla nödvändiga filer från nätet, så du måste vara ansluten till Internet under hela installationen.

Manifest
Manifestet är en särskild fil som kan innehålla information om filer paketerade i en JAR-fil.

Operativsystem
En allmän term för den programvara som hanterar de grundläggande uppgifterna när det gäller datorns resurser och som programmerare använder för att komma åt de resurserna. De vanligaste operativsystemen är Linux, Mac OS X, Microsoft Windows och Solaris.

Parameter
I programmering är det ett värde som överförs till en funktion. Funktionen använder antingen parametern i aktuell uppgift, eller utför en åtgärd på parametern.

Fysiskt minne
På java.com-webbplatsen avser den här termen oftast en typ av halvledarlagring i datorer vilket kallas RAM-minne (Random Access Memory).

Process
En allmän term som beskriver ett program som körs för att utföra en specifik uppgift, ofta i samverkan med andra program.

Proxyserver
En dator mellan användarens dator och Internet. Med den kan du logga internetanvändning och blockera åtkomst till en viss webbplats. Brandväggen på proxyservern blockerar en del webbplatser eller webbsidor av olika skäl. Det innebär att användare kanske inte kan ladda ned Java eller köra vissa Java-appletar utan att konfigurera vissa proxyinställningar i datorns webbläsare.

Proxyinställning
Med rätt konfigurerade proxyinställningar kan användaren ansluta till Internet när en proxyserver är ansluten. Som regel behöver användaren kontakta nätverksadministratören för den information som behövs för att konfigurera proxyinställningarna.

Privat JRE
När du installerar JDK installeras en privat JRE och en valfri allmän kopia. Privat JRE krävs för att köra verktygen som medföljer JDK. Den har inga registerinställningar och finns helt i en Java-katalog (vanligtvis i C:\Program\jdk1.7.0\jre) vars plats endast är känd för JDK.

Allmän JRE
Allmän JRE kan användas av andra Java-applikationer finns utanför JDK (vanligtvis i C:\Program\Java\jre1.7.0). Den registreras i Windows-registret (i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft). Den kan tas bort med Lägg till/Ta bort program och registreras även i webbläsare.

Webbläsarens cacheminne
Ett cacheminne är en tillfällig lagringsplats där data som används ofta kan lagras för snabb inläsning. Ett cacheminne i en webbläsare innehåller kopior av de sidor som passerar genom den. För att lösa vissa problem med Java-installationen eller -konfigurationen är det ibland nödvändigt att rensa cacheminnet manuellt genom att öppna en dialogruta.

Provisorisk lösning
En provisorisk lösning är en tillfällig korrigering som kringgår ett identifierat systemproblem i väntan på en mer permanent lösning.


Säkerhet

Undantagsplatslista
Med funktionen Undantagsplatslista kan slutanvändare köra Java-appletar och Java Web Start-applikationer som inte uppfyller de senaste säkerhetskraven. RIA-applikationer som körs från en plats i undantagsplatslistan tillåts köras med gällande säkerhetsmeddelanden.

Utgångsdatum för Java
JRE går ut när en ny utgåva med korrigeringar av säkerhetsrisker blir tillgänglig. För system som inte kan nå Oracles servrar avaktiverar en sekundär mekanism JRE. När något av villkoren uppfylls (den nya utgåvan blir tillgänglig eller utgångsdatumet nås) får användarna ytterligare varningar och påminnelser av Java om att uppdatera till den nyare versionen. Vi rekommenderar användare som får meddelanden om utgångsdatum att uppdatera Java till den senaste utgåvan.

Baslinje för säkerhet
Baslinjen för säkerhet är den minsta rekommenderade uppdateringen för Java. Användare rekommenderas inte att köra tidigare Java-versioner än den senaste baslinjen för säkerhet. Varje högre version av Java (t.ex. Java 6 och Java 7) kan ha egna uppdateringar för baslinjen för säkerhet.

Programfix
Avser inkrementella ändringar i en programvaruinstallation. Kan inkludera korrigeringar som åtgärdar allmänna prestanda- och säkerhetsproblem.

Kritiska programfixuppdateringar
Det här är uppsättningar av programfixar som innehåller säkerhetskorrigeringar enligt ett fast, allmänt tillgängligt schema, så att kunder kan sänka sina kostnader för säkerhetshantering.

Säkerhetsavisering
Oracle utfärdar en säkerhetsavisering (dvs. publicering av en säkerhetskorrigering utanför det normala schemat för kritiska programfixar) när det finns ett behov av att publicera en korrigering före nästa kritiska programfix.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures)
CVE-nummer är unika, allmänna identifierare för känd information om säkerhetsrisker. CVE-programmet sponsras av Office of Cybersecurity and Communications på Department of Homeland Security (avdelningen för inrikes säkerhet) i USA och administreras av företaget MITRE.

Certifieringsinstans
En certifieringsinstans är en betrodd tredje part, normalt ett kommersiellt företag som utfärdar digitala certifikat. Certifikaten utfärdas till organisationer eller personer efter att deras identitet har bekräftats. Det digitala certifikatet läggs till i datorapplikationer för att validera att applikationen kommer från certifikatets ägare. Mer information finns på http://wikipedia.org/wiki/Certificate_authority.

Betrott certifikat
Om applikationen har ett betrott certifikat visas en ikon med en blå sköld och du bör vara uppmärksam på gula varningar (sköld- eller triangelikon). Validera att en applikation kommer från en verifierbar utgivare genom att kontrollera att den har certifierats av en betrodd certifieringsinstans.

Självsignerat certifikat
Självsignerade certifikat verifieras inte av en betrodd certifieringsinstans. Applikationer av denna typ innebär högst risk eftersom utgivaren inte har identifierats.

Sandlådeapplikation
Refererar till åtkomstnivån till systemfiler, till exempel på hårddisken och till nätverket. Sandlådan ser till så att en ej betrodd, och kanske skadlig, applikation inte kan få åtkomst till systemresurser.

Signerade och osignerade applikationer
Kodsignering är en säkerhetsteknik varigenom applikationer signeras digitalt för att bekräfta programvarans skapare eller utgivare. Signerade applikationer refererar till applikationer som har signerats av applikationsleverantören (självsignerad) eller en certifieringsinstans. Det garanterar inte att själva koden är tillförlitlig, bara att den kommer från den påstådda källan. Osignerade applikationer gäller kod som inte har signerats. Därför kan källan till applikationen inte verifieras.

Listor över återkallade certifikat (CRL - Certificate Revocation Lists) och OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Det här är delar av en mekanism som vanligen används på internet för att kontrollera att ett certifikat som används av applikationsutvecklare för signering av deras arbete fortfarande är giltigt.


Välj språk | Om Java | Supportalternativ | Utvecklare
Sekretess  | Användningsvillkor | Varumärken | Friskrivning

Oracle